TEST
Bestsellery

Zwroty i reklamacje

§ 1. Reklamacje
1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad fizycznych i prawnych.
1. Zgłoszenie reklamacji Towaru przez Klienta będącego Konsumentem powinno zostać:
1. przesłane na adres: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo;
2. przesłane na adres e-mail: kontakt@sklepcomes.pl;
3. złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
2. Celem ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu oraz opis niezgodności Towaru z umową. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2 pkt a) powyżej.
3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do Sprzedawcy pisma spełniającego wymogi określone w ust. 2, przy czym jest to odpowiednio – dzień doręczenia pisma lub wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Sprzedawca mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail lub SMS.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Sprzedawcy kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, powiadamiając go o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta będącego Konsumentem do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, albo też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
7. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
9. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy.
10. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Konta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.


§ 2. Zwrot Towaru i prawo odstąpienia od Umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić Towar zakupiony w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od zakupu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 11 i 12 Regulaminu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą i Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, na adres: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

do góry

DomoweLove | Zamostna 3b | 84-239 Bolszewo | woj. pomorskie | telefon: 587 396 206 | e-mail: kontakt@sklepcomes.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl