TEST
Bestsellery

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.comesgo.pl
 
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży detalicznej prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach spółki cywilnej pod nazwą:COMES S.C. 
z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3B, 84-239 Bolszewo, NIP: 588-239-21-27, REGON 221551602 (dalej jako: „COMES S.C.”).
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dedykowanej głównie Klientom będącym Konsumentami. Sprzedaż hurtowa możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
2. Składając Zamówienia i zawierając umowę sprzedaży, Klient przyjmuje do wiadomości, że:
1. sprzedaż odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. znany jest Klientowi następujący adres elektroniczny oraz firma, siedziba i adres oraz numery NIP i REGON Sprzedawcy:
- COMES S.C. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3b, 84-239 Bolszewo,
- adresy e-mail: kontakt@sklepcomes.pl, kontakt@comesbolszewo.pl
- NIP: 588-239-21-27, REGON 221551602.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
1. osobiście lub listownie pod adresem Sprzedawcy: COMES S.C. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3b, 84-239 Bolszewo;
2. mailowo pod adresem e-mail: kontakt@sklepcomes.pl, a w przypadkach wskazanych w Regulaminie również pod adresem e-mail:kontakt@comesbolszewo.pl;
3. telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 739 62 06, dostępnym w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Polski.
5. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
6. Wszystkie informacje zawarte na stronie  www.comesgo.pl, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Towary mogą nieznacznie różnić się od zdjęć oraz opisów Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym. Dokładnych informacji na temat Towarów Sprzedawca udziela telefonicznie oraz mailowo.
 
§ 2. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym;
1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, dostęp do którego zabezpieczony jest loginem i hasłem, służący składaniu Zamówień oraz zawierający historię Zamówień;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.comesgo.pl;
4. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym;
5. Sklep Internetowym - sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem: www.comesgo.pl;
6. Sprzedawca - COMES S.C. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3b, 84-239 Bolszewo, NIP: 588-239-21-27
7. Strona – Klient albo Sprzedawca;
8. Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj, ilość i cenę zamawianych Towarów (oferta kupna Towaru) złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego dokonując Rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym albo nie tworzyć Konta i składać Zamówienia, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Warunkiem korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz zawarcia mowy sprzedaży jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet.
3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów dostępnych w Sklepie Internetowym w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
4. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze Strony Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 
§ 4. Rejestracja
 
1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
1. Rejestracja Klienta, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Internetowej Sklepu podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Klient, w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji Konta, zobowiązany jest podać e-mail, hasło, a następnie potwierdzić hasło.Loginem Klienta do Konta jest podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ustalonym przez Klienta ciągiem znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Klient.
4. Utworzenie Konta wymaga dokonania przez Klienta akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym.
5. Po wypełnieniu przez Klienta wymaganych pól formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny.
6. W celu utworzenia Konta należy kliknąć w link potwierdzający założenie Konta.
7. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Klienta oraz udostępnieniu Klientowi możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
8. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych najpóźniej przed złożeniem kolejnego Zamówienia.
9. .
 
§ 5. Zamówienia
 
1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok poprzez stronę internetową www.comesgo.pl.
1. Klient może złożyć Zamówienie:
1. po zalogowaniu się na swoje Konto lub
2. bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
3. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją złożonego Zamówienia (kwestie związane z polityką prywatności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności, polityka cookies”), chyba że Klient zlecił Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnych Zamówień w trakcie rejestracji Konta.
4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymagalnych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient ma możliwość zarządzania zamawianymi Towarami poprzez dodawanie kolejnych Towarów lub ich usuwanie z koszyka.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
8. Finalizacja Zmówienia wymaga określenia rodzaju, ilości i ceny zamawianych Towarów, a także sposoby wysyłki i formy płatności. Klient wskazuje również, czy Sprzedawca wystawić ma fakturę VAT. Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.
9. Przed złożeniem Zamówienia, Klient wyraźnie potwierdza, że ma świadomość obowiązku zapłaty ceny za Towar będący przedmiotem Zamówienia oraz kosztów dostawy, poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym rodzaju, ilości i ceny zamówionych Towarów, sposobu wysyłki (w tym adresu dostawy), sposobu i terminu płatności.
a) W przypadku braku towaru  sprzedający zobowiązuje się zwrócić całość pieniędzy na konto kupującego. W przypadku braku np. jednego towaru spośród wielu w zamówieniu , sprzedający kontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia czy zamówienie ma być realizowane w części a za brakujące towary zostanie zwrócona część wpłaty.
b)w przypadku chwilowej braku dostępności zakupionego przez klienta towaru, sprzedawca informuje o tym fakcie klienta w panelu zamówienia lub formą mailową.
11. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z przyjęciem takiego Zamówienia, chyba że w jego treści wyraźnie wskazano inaczej. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail. Wraz z tą wiadomością Klient otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Klienta między Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru opisanego w Zamówieniu.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, w tym w sytuacji, w której Zamówienie dotyczy sprzedaży hurtowej.
13.  Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
2. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
3. w innych przypadkach, które uniemożliwiają realizację Zamówienia.
14. Klient posiada możliwość dokonania zmiany w Zamówieniu, a także może wycofać Zamówienie w całości, jeżeli nie zostało one wysłane. W celu wprowadzenia powyżej wskazanych zmian, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
15. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Paragon lub faktura VAT przekazywane są Klientowi najpóźniej w chwili doręczenia Towaru lub drogą elektroniczną.
 
§ 6. Koszty i termin wysyłki
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Zamówienia były realizowane możliwie szybko. Sprzedawca jest zobowiązany skompletować i nadać Towar w ciągu 4 dni od daty zaksięgowania pełnej ceny za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego (w przypadku Zamówień płatnych przelewem) lub od daty potwierdzenia otrzymania Zamówienia (w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem).
1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest skompletować i przygotować Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy w terminie ustalonym z Klientem, nie wcześniej jednak niż w 1 dniu od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta płatności gotówką za Towar. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej).
2. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 lub 2 powyżej, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia, wskazując nowy termin realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy zmiana terminu realizacji Zamówienia związana jest z brakiem Towaru w magazynie i z koniecznością sprowadzenia Towaru drogą morską, termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas transportu morskiego, który trwać może do 31 dni. W przypadku, gdy termin realizacji Zamówienia będzie łącznie dłuższy niż 35 dni, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nowym terminie realizacji Zamówienia.
3. Przeciętny czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską to 48h od momentu nadania.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 
§ 7. Płatności
1. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, wyrażone w złotych (PLN).
1. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostawą Towaru. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Towaru.Przesyłki są realizowane zgodnie z cennikiem wynikającym z umowy zawartej z Pocztą Polską. Klient każdorazowo jest informowany o kosztach wysyłki za granicę i podejmuje decyzję, co do realizacji. Szczegóły określające dokładne ceny przesyłek dostępne są pod adresem:https://www.comesgo.pl/kontakt.
2. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym po promocyjnych cenach.
4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1. przelewem tradycyjnym – wpłata w pełnej wartości Zamówienia (wraz z kosztami dostawy) wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego Towaru na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:  41 2490 0005 0000 4520 2085 5057 . W tytule przelewu umieścić należy: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia);
1. płatność gotówką – przy odbiorze osobistym;
2. płatność za pobraniem – po dostarczeniu przesyłki;

5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.
6. Przejście własności Towaru na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towar (zastrzeżenie przejścia prawa własności).
7. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostawy.
 
§ 8. Dostawa Towaru
1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, zgodnie z treścią Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za prawidłowo zrealizowane Zamówienie.
1. Zamówiony Towar dostarczany jest na terytorium całego świata za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Klienta.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 
§ 9. Odbiór Towaru
 
1. Klient przy odbiorze Towaru zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę.
1. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane,  Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności.
2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Towaru.
 
§ 10. Reklamacje
1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad fizycznych i prawnych.
1. Zgłoszenie reklamacji Towaru przez Klienta będącego Konsumentem powinno zostać:
1. przesłane na adres: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo;
2. przesłane na adres e-mail: kontakt@sklepcomes.pl;
3. złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
2. Celem ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu oraz opis niezgodności Towaru z umową. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2 pkt a) powyżej.
3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do Sprzedawcy pisma spełniającego wymogi określone w ust. 2, przy czym jest to odpowiednio – dzień doręczenia pisma lub wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Sprzedawca mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail lub SMS.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Sprzedawcy kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, powiadamiając go o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta będącego Konsumentem do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, albo też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
7. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
9. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy.
10. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Konta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
§ 11. Zwrot Towaru i prawo odstąpienia od Umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić Towar zakupiony w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w ciągu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 11 i 12 Regulaminu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą i Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, na adres: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 
§ 12. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane podawane przez Klientów za pośrednictwem Konta oraz formularzy kontaktowych zawartych na stronie Sklepu Internetowego, w celu i zakresie niezbędnym dla podjęcia działań mających na celu zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (przesłanie Zamówienia, potwierdzenie otrzymania Zamówienia, realizacja Zamówienia) oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych Towarów.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim (nie dotyczy ataków cyfrowych na dane).
4. Klient zachowuje wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wycofania zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.
5. W zależności od wyrażonej zgody Klienta, jego dane osobowe, w szczególności adres 
e-mail oraz numer telefonu, mogą służyć wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a oświadczenie o niej składane jest poprzez zaznaczenie okienka check-box o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną od COMES S.C., dotyczących oferowanych przez COMES S.C. Towarów”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.
 
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklepcomes.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, o których mowa we wstępie.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. uchybienia formalne Klientów, działania osób trzecich oraz jakiekolwiek następstwa tych zdarzeń;
2. skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych przez Klientów, w szczególności za transakcje dokonywane za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych lub przekazu pocztowego;
3. za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
4. poprawność danych podanych przez Klienta w procesie rejestracji Konta lub składania Zamówień.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. Klient będący Konsumentem może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawieranych ze Sprzedawcą.
9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
10. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 10 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
11. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Powyższe uprawnienia Sprzedawcy nie mają wpływu na ceny Towarów i koszty dostawy w Zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, kosztów dostawy, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez ogłoszenie na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres e-mail.
14. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
15. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą bardziej korzystne dla Klienta.
16. Regulamin wchodzi w życie dnia 22.12. 2016 roku.

do góry

DomoweLove | Zamostna 3b | 84-239 Bolszewo | woj. pomorskie | telefon: 587 396 206 | e-mail: kontakt@sklepcomes.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl