Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dedykowanej głównie Klientom będącym Konsumentami. Sprzedaż hurtowa możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
 2. Składając Zamówienia i zawierając umowę sprzedaży, Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  1. sprzedaż odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. znany jest Klientowi następujący adres elektroniczny oraz firma, siedziba i adres oraz numery NIP i REGON Sprzedawcy: - COMES s.c. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3b, 84-239 Bolszewo, - adresy e-mail: kontakt@sklepcomes.pl- NIP: 588-239-21-27, REGON 221551602.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. osobiście lub listownie pod adresem Sprzedawcy: COMES S.C. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Zamostnej 3b, 84-239 Bolszewo;
  2. mailowo pod adresem e-mail: kontakt@sklepcomes.pl, a w przypadkach wskazanych w Regulaminie również pod adresem e-mail:biuro@sklepcomes.pl;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 739 62 06, +48 787 559 141, dostępnym w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Polski.
 5. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie www.domowelove.com, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Towary mogą nieznacznie różnić się od zdjęć oraz opisów Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym. Dokładnych informacji na temat Towarów Sprzedawca udziela telefonicznie oraz mailowo.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  1. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy przesyłek kurierskich (Kurier standard);
  2. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. bezpłatny odbiór – osobisty odbiór zamówienia w siedzibie lub filii sklepu stacjonarnego COMES s.c.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem:ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
 15. Punkty Odbioru – oznacza sieć sklepów stacjonarnych COMES s.c.
  1. siedziba główna: - Bolszewo (84-239) – ul. Zamostna 3b; nr tel. 58 739 62 06
  2. filie:
   1. Luzino (84-424) ul. Ofiar Stutthofu 6; nr tel. 58 736 25 95
   2. Lębork (84-300) al. Niepodległości 8; nr tel. 58 732 74 71
   3. Puck (84-100) ul. 10-go Lutego 50; nr tel. 58 741 82 97
 16. Sprzedawca - oznacza COMES s.c. siedzibą w Bolszewie (84-239), ul. Zamostna 3b, NIP: 5882392127, REGON: 221551602, e-mail: kontakt@sklepcomes.pl, nr tel. 787 559 141 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, reprezentowaną przez COMES s.c. z siedzibą w Bolszewie (84-239), ul. Zamostna 3b, NIP: 5882392127, REGON: 221551602.
 17. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie domowelove.com
 18. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 19. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 20. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 21. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego dokonując Rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym albo nie tworzyć Konta i składać Zamówienia, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz zawarcia mowy sprzedaży jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów dostępnych w Sklepie Internetowym w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze Strony Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja Klienta, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Internetowej Sklepu podając w nim swoje prawdziwe dane.
 4. Klient, w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji Konta, zobowiązany jest podać e-mail, hasło, a następnie potwierdzić hasło. Loginem Klienta do Konta jest podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ustalonym przez Klienta ciągiem znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Klient.
 5. Utworzenie Konta wymaga dokonania przez Klienta akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym.
 6. Po wypełnieniu przez Klienta wymaganych pól formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny.
 7. W celu utworzenia Konta należy kliknąć w link potwierdzający założenie Konta.
 8. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Klienta oraz udostępnieniu Klientowi możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych najpóźniej przed złożeniem kolejnego Zamówienia.

§ 5 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok poprzez stronę internetową www.domowelove.com.
 2. Klient może złożyć Zamówienie:
  1. po zalogowaniu się na swoje Konto lub
  2. bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 4. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją złożonego Zamówienia (kwestie związane z polityką prywatności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności, polityka cookies”), chyba że Klient zlecił Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnych Zamówień w trakcie rejestracji Konta.
 5. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymagalnych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
 6. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient ma możliwość zarządzania zamawianymi Towarami poprzez dodawanie kolejnych Towarów lub ich usuwanie z koszyka.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 9. Finalizacja Zmówienia wymaga określenia rodzaju, ilości i ceny zamawianych Towarów, a także sposoby wysyłki i formy płatności. Klient wskazuje również, czy Sprzedawca wystawić ma fakturę VAT. Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.
 10. Przed złożeniem Zamówienia, Klient wyraźnie potwierdza, że ma świadomość obowiązku zapłaty ceny za Towar będący przedmiotem Zamówienia oraz kosztów dostawy, poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym rodzaju, ilości i ceny zamówionych Towarów, sposobu wysyłki (w tym adresu dostawy), sposobu i terminu płatności.
  1. W przypadku braku towaru sprzedający zobowiązuje się zwrócić całość pieniędzy na konto kupującego. W przypadku braku np. jednego towaru spośród wielu w zamówieniu , sprzedający kontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia czy zamówienie ma być realizowane w części a za brakujące towary zostanie zwrócona część wpłaty.
  2. w przypadku chwilowej braku dostępności zakupionego przez klienta towaru, sprzedawca informuje o tym fakcie klienta w panelu zamówienia lub formą mailową.
 12. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z przyjęciem takiego Zamówienia, chyba że w jego treści wyraźnie wskazano inaczej. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail. Wraz z tą wiadomością Klient otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Klienta między Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru opisanego w Zamówieniu.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, w tym w sytuacji, w której Zamówienie dotyczy sprzedaży hurtowej.
 14. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  2. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
  3. w innych przypadkach, które uniemożliwiają realizację Zamówienia.
 15. Klient posiada możliwość dokonania zmiany w Zamówieniu, a także może wycofać Zamówienie w całości, jeżeli nie zostało one wysłane. W celu wprowadzenia powyżej wskazanych zmian, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 16. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Paragon lub faktura VAT przekazywane są Klientowi najpóźniej w chwili doręczenia Towaru lub drogą elektroniczną.

§ 6 Dostawa. Koszt i termin wysyłki

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Zamówienia były realizowane możliwie szybko. Sprzedawca jest zobowiązany skompletować i nadać Towar w ciągu 4 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przesyłki Kurier InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku wyboru Paczkomat InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, zgodnie z treścią Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za prawidłowo zrealizowane Zamówienie.
 9. Klient przy odbiorze Towaru zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę.
  1. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności.
  2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Towaru.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 11. Przeciętny czas dostawy przesyłki przez dostawcę InPost z siedzibą w Krakowie to 48h od momentu nadania.
 12. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostawą Towaru.
 13. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Towaru.
 14. Przesyłki są realizowane zgodnie z cennikiem wynikającym z umowy zawartej z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  1. Paczkomat InPost: - 15,90 PLN
  2. Kurier InPost - 18,90 PLN
 15. Całkowity koszt dostawy zamówienia widoczny będzie po dodaniu produktów do koszyka.
 16. Zamówienie powyżej 30kg wysyłane są w kilku paczkach, każda nie przekraczająca wagi 30 kg. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości Paczek w zamówieniu.
 17. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest skompletować, przygotować Towar i dostarczyć do punktu odbioru wskazanego w zamówieniu przez Klienta w terminie ustalonym z Klientem, nie wcześniej jednak niż w 1 dniu od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta płatności gotówką za Towar. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej).
  1. Odbiór Osobisty zamówienie w Punktach Odbioru odbywa się w godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych tj:
   1. Bolszewo - Pon-Pt: 9:00-20:00 / Sobota: 9:00-20:00 /Niedziela w zależności od wykazu niedziel handlowych: 10:00-18:00*
   2. Lębork - Pon-Pt: 9:00-19:00 / Sobota: 9:00-19:00 /Niedziela w zależności od wykazu niedziel handlowych: 10:00-17:00
   3. Luzino - Pon-Pt:9:00-19:00 / Sobota: 8:00-18:00 /Niedziela w zależności od wykazu niedziel handlowych: 10:00-17:00*
   4. Puck - Pon-Pt: 9:00-19:00 / Sobota: 9:00-19:00 /Niedziela w zależności od wykazu niedziel handlowych: 10:00-17:00*
 18. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta lub sms-em na wskazany przez Klienta nr telefonu komórkowego.
 19. Przy odbiorze Osobistym zamówienia w Punkcie Odbioru, klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą zamówienia
 20. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia, wskazując nowy termin realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy zmiana terminu realizacji Zamówienia związana jest z brakiem Towaru w magazynie i z koniecznością sprowadzenia Towaru drogą morską, termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas transportu morskiego, który trwać może do 31 dni. W przypadku, gdy termin realizacji Zamówienia będzie łącznie dłuższy niż 35 dni, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nowym terminie realizacji Zamówienia.
 21. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu braku towaru na magazynie, i niemożliwością sprowadzenia towaru także drogą morską. Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, i nie później niż 14 dni od dnia anulowania zmówienia, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia towaru

§ 7 Płatność

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, wyrażone w złotych (PLN) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym po promocyjnych cenach.
 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1020 1068 0000 1302 0377 4221
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru zdefiniowanym przez Klienta w momencie składania zamówienia,
  4. Karta płatnicza debetowa lub kredytowa (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic),
  5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

§ 8 Reklamacja

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zgłoszenie reklamacji Towaru przez Klienta będącego Konsumentem powinno zostać:
  1. przesłane na adres: COMES s.c., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo;
  2. przesłane na adres e-mail: kontakt@sklepcomes.pl;
  3. złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
 3. Celem ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu oraz opis niezgodności Towaru z umową. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2 pkt a) powyżej.
 4. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do Sprzedawcy pisma spełniającego wymogi określone w ust. 2, przy czym jest to odpowiednio – dzień doręczenia pisma lub wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Sprzedawca mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail lub SMS.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Sprzedawcy kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, powiadamiając go o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta będącego Konsumentem do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, albo też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 10. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy.
 11. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Konta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 9 Zwrot Towaru i prawo odstąpienia od Umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić Towar zakupiony w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w ciągu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 11 i 12 Regulaminu.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą i Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, na adres: COMES S.C., ul. Zamostna 3b, 84-239 Bolszewo.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem.
 11. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 12. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 10 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane podawane przez Klientów za pośrednictwem Konta oraz formularzy kontaktowych zawartych na stronie Sklepu Internetowego, w celu i zakresie niezbędnym dla podjęcia działań mających na celu zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (przesłanie Zamówienia, potwierdzenie otrzymania Zamówienia, realizacja Zamówienia) oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych Towarów.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim (nie dotyczy ataków cyfrowych na dane).
 4. Klient zachowuje wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wycofania zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.
 5. W zależności od wyrażonej zgody Klienta, jego dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu, mogą służyć wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a oświadczenie o niej składane jest poprzez zaznaczenie okienka check-box o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną od COMES S.C., dotyczących oferowanych przez COMES S.C. Towarów”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 12. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklepcomes.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, o których mowa we wstępie.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. uchybienia formalne Klientów, działania osób trzecich oraz jakiekolwiek następstwa tych zdarzeń;
  2. skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych przez Klientów, w szczególności za transakcje dokonywane za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych lub przekazu pocztowego;
  3. za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
  4. poprawność danych podanych przez Klienta w procesie rejestracji Konta lub składania Zamówień.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Klient będący Konsumentem może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacjii dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawieranych ze Sprzedawcą.
 10. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 11. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 10 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
 12. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Powyższe uprawnienia Sprzedawcy nie mają wpływu na ceny Towarów i koszty dostawy w Zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, kosztów dostawy, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez ogłoszenie na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres e-mail.
 15. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 16. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą bardziej korzystne dla Klienta.
 17. Regulamin wchodzi w życie dnia 22.12. 2016 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl